วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

ฝึกสติ ณ วัดญาณเวศกวัน

การเปิดเรียนจิตตปัญญาฯ เริ่มด้วยการใช้เวลาระหว่าง 25-27 พ.ค.ที่วัดญาณเวศกวัน หลังพุทธมณฑล เวลา 3 วัน 2 คืน ที่วัดญาณฯนั้น ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ครรชิต คุณวโร ท่านกรุณาสอนความจริงที่เป็นธรรมชาติของมนุษย์ ท่านสอนเรื่องการสร้างสุขภาพแบบองค์รวมแนวพุทธ การศึกษาและชีวิตประเสริฐ ไตรสิกขา ขันธ์ 5 อายตนะ 6 ไตรลักษณ์ ปฎิจจสมุปบาท และฝึกประสบการณ์จริงในการตามรู้ ตามดูลมหายใจ รู้การเคลื่อนไหว เดินจงกรม ทำสมาธิ วิปัสสนา ด้วยความที่ทิ้งมานาน ทำไม่ค่อยดีนัก แต่สิ่งที่ได้คือผ่อนพัก และเรียนรู้ถึงความไม่ค่อยนิ่ง คิดฟุ้งไปเรื่อยเปื่อยของตัวเอง

พระอาจารย์ครรชิต ท่านมีเมตตาสอนง่ายๆ พูดและยกตัวอย่าง เล่าเรื่องราวประกอบให้เข้าใจง่าย ทำให้คนที่อยู่กับทางโลกมาตลอดได้เรียน ได้ฟังแล้วเข้าใจได้ นำไปฝึกตนได้ต่อเนื่อง

วัดญาณเวศกวัน ตั้งโดยท่านอาจารย์ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)มีความหมายที่แสดงถึงจุดหมายแห่งการบำเพ็ญศาสนกิจของวัดว่ามุ่งเน้นให้เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้า เพื่อเสริมสร้างความรู้ในพระธรรมวินัย และปฏิบัติให้เจริญธรรมเจริญปัญญา ตลอดจนบรรลุญาณสูงขึ้นไปตามลำดับ

สถานที่ของวัดญาณฯดีมากๆ สงบเงียบ สวยงาม อยู่ใกล้กรุงเทพฯ ขับรถสะดวก มีห้องสมุดใหญ่โตชื่อ หอสมุดญาณเวศก์ธรรมสมุจย์ บุคคลทั่วไปเข้าค้นคว้าหาความรู้ นั่งทำงานได้ด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติมหาได้ที่: http://www.watnyanaves.net/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น